Powrót
Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku przy ul. Wyszogrodzkiej 133, 09-410 Płock.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, tj.  na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji komunikacji z mediami, a w szczególności: wysyłania informacji i materiałów prasowych dotyczących bieżącej działalności PERN S.A. oraz zaproszeń na konferencje i wydarzenia.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania, albo wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie.

 1. Udostępnienie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania informacji objętych zgodą w celu umożliwienia komunikacji PERN S.A.
  z mediami, w szczególności: wysyłania informacji i materiałów prasowych dotyczących bieżącej działalności PERN S.A. oraz zaproszeń na konferencje i wydarzenia.

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora.

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego wskazanego w aktualnie obowiązującej ustawie regulującej zasady ochrony danych osobowych. 

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu  przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest pod poniższym adresem: Inspektor Ochrony Danych, PERN S.A.
  ul. Wyszogrodzka 133, Płocku (09-410) lub poprzez adres email: iod@pern.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji komunikacji PERN S.A.
z mediami, a w szczególności: wysyłania informacji i materiałów prasowych dotyczących bieżącej działalności PERN S.A. oraz zaproszeń na konferencje i wydarzenia. Wyrażam zgodę dobrowolnie mając świadomość, że w każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania niniejszej zgody, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem , zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych oraz z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
Zostałam/em się z klauzulą informacyjną wynikającą z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Powrót